လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သင်တန်း ပို့ချခြင်း

Jul 02, 2021

လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ဝန်ထမ်းများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် Shan Yoma Cement ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အလျောက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရယ်ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နည်းလမ်းများကို ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် ပုံမှန် ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။